Nghiên cứu

Các nghiên cứu khoa học

Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực áp dụng cách tiếp cận y tế công cộng vào chăm sóc sức khỏe tinh thần sớm tại cộng đồng, cũng như các nghiên cứu mang tính ứng dụng và áp dụng khoa học vào các can thiệp tại cộng đồng. 

2022

 Impacts of the COVID-19 Pandemic on People Living with HIV Who Are Members of Vulnerable Groups in Vietnam

Tác động của Đại dịch COVID-19 đối với những người sống chung với HIV là nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam


2016

Child Maltreatment in Vietnam: Prevalence and Cross-Cultural Comparison

Ngược đãi trẻ em ở Việt Nam: Mức độ phổ biến và so sánh giữa các nền văn hoá khác nhau


2017

The Association between Child and Family Factors and Child Maltreatment in Vietnam

Các yếu tố trẻ em và gia đình liên quan đến ngược đãi trẻ em ở Việt Nam2013

The Choice of Self-Treatment in Thai Nguyen province of Vietnam and its Associated Factors. In Health and Utilization of Health Services of the Poor, Ethnic Minorities and Women in Thai Nguyen, Vietnam

 Lựa chọn tự điều trị ở tỉnh Thái Nguyên và các yếu tố liên quan trong y tế và việc sử dụng dịch vụ y tế của người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ ở Thái Nguyên, Việt Nam

(Ấn phẩm dưới dạng sách in) 

2023

Cost analysis of Tele-SSM, an intervention on supported self-management for depresssion delivered over the telephone 

Phân tích chi phí can thiệp Tele-SSM về hỗ trợ kỹ năng tự kiểm soát

trầm cảm từ xa qua điện thoại

(Bài báo nộp trong năm 2023)

 

2022

Stigma, coping strategies, and their impact on treatment and health outcomes among young men living with HIV in Vietnam: A qualitative study

Kỳ thị, chiến lược đối phó và tác động của sự kỳ thị tới kết quả điều trị và sức khỏe ở nam thanh niên nhiễm HIV tại Việt Nam: Một nghiên cứu định tính

2017

The association between child maltreatment and emotional, cognitive, and physical health functioning in Vietnam

Mối liên hệ giữa ngược đãi trẻ em và sức khoẻ tinh thần, nhận thức và sức khỏe thể chất ở Việt Nam 2020

Is supported self-management for depression effective for adults in community-based settings in Vietnam?: a modified stepped-wedge cluster randomized controlled trial

Hỗ trợ tự kiểm soát trầm cảm có hiệu quả đối với người trưởng thành trong cộng đồng ở Việt Nam không?: một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm

2016

Perceptions and experiences of perinatal mental disorders in rural, predominantly ethnic minority communities in northern Vietnam

Nhận thức và trải nghiệm về các vấn đề sức khỏe tâm thần trong thai kỳ ở vùng nông thôn, cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam

2017

Changes in the Prevalence of Child Maltreatment in Vietnam over 10 Years

Những thay đổi về tỷ lệ ngược đãi trẻ em ở Việt Nam trong 10 năm qua.


2023

Feasibility, acceptability, and preliminary efficacy of a distance-delivered stigma-reduction intervention for older youth living with HIV in Vietnam

Tính khả thi, khả năng chấp nhận và hiệu quả sơ bộ của can thiệp giảm kỳ thị từ xa dành cho thanh niên trẻ nhiễm HIV ở Việt Nam

(Bài báo nộp trong năm 2023)